Stanovanja v Zelenem gaju šla za med

"Vse, kar ima ugodne cene, dobro lokacijo in seveda kvaliteto, se proda. Če bi bile cene visoke, ljudje ne bi kupovali," pravi Diego Potočnik iz agencije Sonce nepremičnine.

"Že na začetku gradnje sem rekel, da bo to dobra stvar in da se bo vse hitro prodalo," odgovarja Zoran Đukič iz ljubljanske agencije za promet z ne-premičninami Stoja na vprašanje, ali veliko zanimanje v zadnjih dneh za nakup stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani pomeni, da bi se lahko ponekod stanovanja pospešeno prodajala, če bi se več gradilo oziroma bi bilo na trgu več novogradenj.

275 kupcev za 153 stanovanj

Stanovanjski sklad RS je kar polovi-co vseh stanovanj in parkirnih mest v tej novi soseski namreč prodal takoj, v prvem krogu, cena kvadra-tnega metra stanovanjske površine je bila skupaj z DDV-jem različna, od 1840 do 1935 evrov. V izboru stano-vanjskega sklada je sodelovalo 275 zainteresiranih kupcev, ki jim je bilo dodeljenih 153 stanovanj, 95 od teh je bilo prodanih prosilcem na podlagi iz-polnjevanja pogojev prednostnih ka-tegorij, mladim družinam, družinam z osnovnošolskimi otroki, vzdrževa-nimi člani, nekaj stanovanj so prodali preostalim prosilcem.

Prvi kupci bodo svoja stanova-nja lahko prevzeli konec novembra, takrat se bo zaključil drugi krog pro-daje. Prodanih naj bi bilo, po načr-tih sodeč, vseh 342 stanovanj, ki jih je javnemu stanovanjskemu skladu po vrsti stečajev gradbincev vendar-le uspelo dokončati. Novo sosesko odlikuje vsa potrebna infrastruktura s športnim igriščem, otroškimi igrali in sprehajalnimi potmi in postajo me-stnega potniškega prometa, kar naj bi zagotavljalo največjo kakovost biva-nja. Prednost, ne glede na prioritetni razred, bodo v drugem krogu imeli v prvem krogu neuspešni prosilci. Pro-silci bodo lahko oddali prijavo med 24. oktobrom in 8. novembrom, izbor v drugem krogu prijav bo v stanovanj-skem skladu 13. novembra 2014.

"Vrhunska lokacija, zelo dobra cena, vsa infrastruktura, garaže, bal-koni, shrambe in dvigala, vse to so 'stvari', ki pritegnejo kupce. Nova stanovanja z vsem potrebnim in za takšno ceno, kot je v Zelenem gaju, predstavljajo idealen projekt. Če bi sta-novanja prodajal kakšen izmed zaseb-nih investitorjev, bi bila cena zagotovo precej višja," razlaga Đukić. Zanima-nje za nakupe v Zelenem gaju po nje-govem kaže tudi na to, da kupci denar za dobre nepremičnine očitno imajo. Podobno meni Diego Potočnik iz lju-bljanske agencije Sonce nepremičnine: "Sicer pa se je prodaja nepremičnin v zadnjem času nekoliko premaknila, ljudje se za nakupe vse pogosteje od-ločajo."

Spomnimo tudi na nedavno proda-jo stanovanj v soseski Pilon na obmo-čju Ljubljane, kjer so kupci na dražbi med seboj celo tekmovali in zviše-vali ceno. Vseh petnajst stanovanj je bilo prodanih v enem samem dnevu, čeprav izhodiščne cene po prepričanju poznavalcev tam sploh niso bile nizke, nekaj manj kot 1800 evrov za kvadra-tni meter stanovanjske površine. Toda kljub temu je takrat veliko ljudi ostalo brez želenega stanovanja.

Kaj bo ponudil DUTB

Mnogi opozarjajo tudi na vse manjšo ponudbo novih stanovanj, saj večje po-nudbe, kot menijo, v prihodnjih letih še ni mogoče pričakovati. Gradnja za trg naj bi bila glede na razmere na ne-premičninskem trgu visoko tvegana in dokaj nizko donosna. Je mogoče računati na ugodne cene stanovanj DUTB, družbe za upravljanje terjatev bank oziroma slabe banke? Spomni-mo, da ima ta pet let časa za proda-jo stanovanj, ki jih bo imela v svojem portfelju. Napovedala pa je, da bo ne-dokončane gradbene projekte najprej dokončala, nato bo aktivno upravlja-la portfelj in bo stanovanja prodajala po najvišjih možnih cenah. Pri tem bo poskrbela, da trgu ne bo naenkrat po-nudila preveč stanovanj, ker bi s tem povzročila dodatni padec tržnih cen.

Drugod so cene višje

Investitor in prodajalec stanovanj v soseski Zeleni gaj je Stanovanjski sklad RS. Prednost pri nakupu znotraj posameznih kategorij naj bi imeli varčevalci v nacionalni varčevalni shemi. Mnogi poznavalci ocenjujejo, da so cene sta-novanj v tej soseski zelo ugodne, kajti na primerljivih lokacijah je na prodaj zelo malo stanovanj, ki so bila dograjena pred manj kot letom dni. Cene teh dosegajo okoli tri tisoč evrov za kvadratni meter. Stanovanjskemu skladu naj bi uspelo k financiranju nakupa posameznih stanovanj v Zelenem gaju pritegniti tudi banke. Nekaj jih je oblikovalo ekskluzivno ponudbo namen-skih kreditov, druge vabijo kupce s standardnimi stanovanjskimi paketi.

Spomnimo: sosesko je stanovanjski sklad po številnih zapletih z gradbe-nimi podjetji in podražitvi za 6,4 milijona evrov slovesno odprl letos poleti. SGP Tehniku je konec leta 2012 predal dokončanje enega dela soseske Zeleni gaj od treh, ki je po stečaju prvotnega izvajalca Gradbenega podjetja Gro-suplje dalj časa stala nedokončana. Tehnik bi moral po prvotni pogodbi s skladom sezidati 85 stanovanj, za kar bi mu sklad odštel 8,4 milijona evrov. Gradnja bi morala biti po prvotnih načrtih dokončana letos poleti, a stečaj SGP Tehnika je dokončanje prestavil v prihodnje leto.

Preostala dva dela soseske sta Imos in Strabag že dokončala, stanovanj-ski sklad pa zanju išče kupce. Rok za prijavo na razpis za nakup stanovanj se je končal sredi septembra. V dveh tednih, ko so na Brdu potekali ogledi, si je 342 stanovanj po podatkih sklada ogledalo več kot 700 potencialnih kupcev. V skladu so ocenili, da število prijav presega pričakovanja.

 

Vir: Večer